info@kristalkoninginmiranda.nl 06 - 26115717
Home Edelstenen Kristallen Symbolen Edelsteen sieraden Edelsteen beeldjes Overige producten Contact

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kristal koningin Miranda

 • Artikel 1 - Definities

 • Artikel 2 - Identiteit van Kristal Koningin Miranda

 • Artikel 3 - Toepasselijkheid

 • Artikel 4 - Het aanbod

 • Artikel 5 - De overeenkomst

 • Artikel 6 - Herroepingsrecht

 • Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 • Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Artikel 9 - Verplichtingen van Kristal koningin Miranda bij herroeping

 • Artikel 10 - De prijs

 • Artikel 11 - Nakoming overeenkomst

 • Artikel 12 - Levering en uitvoering

 • Artikel 13 - Retourneren

 • Artikel 14 - Betaling

 • Artikel 15 - Klachtenregeling

 • Artikel 16 - Geschillen

 • Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. 

3. Dag: kalenderdag. 

4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of Kristal koningin Miranda in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand. 

6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Kristal koningin Miranda en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand. 

Artikel 2 - Identiteit van Kristal Koningin Miranda

Naam: Kristal koningin Miranda
Adres: Pijlkruid 38, 7443 LS  Nijverdal
Telefoonnummer: 06-26115717
E-mailadres: info@kristalkoninginmiranda.nl
Kristal koningin Miranda is een handelsnaam van Miranda’s Kristal
KvK-nummer: KvK 78154618

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kristal koningin Miranda en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Kristal koningin Miranda en consument. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is zal Kristal koningin Miranda voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Kristal koningin Miranda zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Kristal koningin Miranda gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een goede representatie van het aangeboden product maar omdat wij natuurproducten leveren kunnen de geleverde producten afwijken van de getoonde afbeelding. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Kristal koningin Miranda niet. 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kristal koningin Miranda onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Kristal koningin Miranda is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt treft Kristal koningin Miranda passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch wil betalen zal Kristal koningin Miranda daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De Kristal koningin Miranda zal uiterlijk bij levering van het product of de dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van Kristal koningin Miranda waar de consument met klachten terecht kan. 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop. 

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product of dienst. Voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand. 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Kristal koningin Miranda mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. ls de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Kristal koningin Miranda mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

3. Indien Kristal koningin Miranda de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

4. Indien Kristal koningin Miranda de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Kristal koningin Miranda hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn op ondubbelzinnige wijze aan Kristal koningin Miranda.  

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Kristal koningin Miranda. Dit hoeft niet als Kristal koningin Miranda heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Kristal koningin Miranda verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Kristal koningin Miranda niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als Kristal koningin Miranda aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van Kristal koningin Miranda bij herroeping

1. Als Kristal koningin Miranda de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze heeft ontvangen, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

2. De Kristal koningin Miranda vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Kristal koningin Miranda in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij Kristal koningin Miranda aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.  

3. De Kristal koningin Miranda gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Kristal koningin Miranda de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst 

1. Kristal koningin Miranda staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 12 - Levering en uitvoering

1. De Kristal koningin Miranda zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Kristal koningin Miranda kenbaar heeft gemaakt. 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Kristal koningin Miranda geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 14 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Kristal koningin Miranda het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Kristal koningin Miranda tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Kristal koningin Miranda bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 - Retourneren

1. U kunt na overleg met Kristal koningin Miranda uw bestelling retourneren indien de artikelen onbeschadigd zijn en de bestelling niet langer dan 14 dagen geleden bij u geleverd zijn. De kosten voor het retour sturen zijn voor uw rekening U krijgt uw aankoopbedrag dan binnen 14 dagen terug gestort. 

Artikel 14 - Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Als de bedragen niet binnen die termijn zijn voldaan gaat Kristal koningin Miranda er vanuit dat de bestelling geannuleerd is.  

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Kristal koningin Miranda te melden.

Artikel 15 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Kristal koningin Miranda. 

2. Bij Kristal koningin Miranda ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Kristal koningin Miranda binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

3. De consument dient Kristal koningin Miranda in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Kristal koningin Miranda en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.